Kontakt

  • Konzervatórium Jána Levoslava Bellu
   Skuteckého 27, 974 01 Banská Bystrica
  • +421 48 412 3214

  Sobota 19. 1. 2019

  Zoznam predmetov

  WWWNázovSkratka
  Akustika aku
  Analýza skladieb hlavného predmetu ash
  Anglický jazyk anj
  Ansamblový spev ans
  Cirkevná hudba cih
  Dejepis dej
  Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia dlh
  Dejiny a repertoár cirkevnej hudby dci
  Dejiny divadla ded
  Dejiny hudby deh
  Dejiny tanca a baletu dtb
  Didaktika did
  Didaktika hlavného odboru štúdia dho
  Didaktika hudobnej náuky dhn
  Diplomový seminár dls
  Dirigentská prax dgp
  Džezová špecializácia dzs
  Džezový orchester dže
  Estetický seminár ess
  Estetika est
  Estetika dramatického umenia edu
  Estetika umenia esu
  Etická výchova etv
  Fonetika a javisková reč fjr
  Francúzsky jazyk frj
  Fyziológia a hygiena hlasového aparátu fhhl
  Fyziológia a hygiena hracieho aparátu fhh
  Fyziológia a hygiena pohybového aparátu fhp
  Gregoriánsky chorál gch
  Historicko-estetický seminár hes
  Hlasová výchova hla
  Hlavný odbor štúdia hos
  Hlavný odbor štúdia - dirigovanie dir
  Hlavný odbor štúdia - herectvo hoh
  Hlavný odbor štúdia - hra na akordeóne ako
  Hlavný odbor štúdia - hra na bicích nástrojoch bic
  Hlavný odbor štúdia - hra na cimbale cim
  Hlavný odbor štúdia - hra na fagote fag
  Hlavný odbor štúdia - hra na flaute fla
  Hlavný odbor štúdia - hra na gitare git
  Hlavný odbor štúdia - hra na hoboji hob
  Hlavný odbor štúdia - hra na husliach hus
  Hlavný odbor štúdia - hra na klarinete kla
  Hlavný odbor štúdia - hra na klavíri kla
  Hlavný odbor štúdia - hra na kontrabase kon
  Hlavný odbor štúdia - hra na lesnom rohu les
  Hlavný odbor štúdia - hra na organe org
  Hlavný odbor štúdia - hra na pozaune poz
  Hlavný odbor štúdia - hra na saxofóne sax
  Hlavný odbor štúdia - hra na trúbke tru
  Hlavný odbor štúdia - hra na viole vio
  Hlavný odbor štúdia - hra na violončele vil
  Hlavný odbor štúdia - klasický tanec hok
  Hlavný odbor štúdia - ľudový tanec hol
  Hlavný odbor štúdia - moderný tanec hom
  Hlavný odbor štúdia - muzikálové herectvo muh
  Hlavný odbor štúdia - skladba skl
  Hlavný odbor štúdia - spev hop
  Hlavný odbor štúdia - tanec hot
  Hra liturgickej a obradnej hudby loh
  Hra na anglickom rohu har
  Hra na klavíri hnk
  Hra na pikole hpi
  Hra na povinných bicích nástrojoch pbn
  Hra na príbuznom nástroji hpn
  Hra na zobcovej flaute hzf
  Hra notového zápisu bez prípravy hnz
  Hra notového zápisu bez prípravy lis
  Hra v orchestri hor
  Hra v súbore hvs
  Hra z partitúr a klavírnych výťahov par
  Hudobné formy a analýza skladieb huf
  Hudobno-dramatické umenie hdu
  Hudobno-teoretická analýza skladieb hta
  Hymnológia hym
  Charakterový tanec cht
  Improvizácia imp
  Improvizácia a hra generálbasu ihg
  Informatika inf
  Informatika v umení ivu
  Inštrumentácia a aranžovanie skladieb ins
  Interpretačný seminár ise
  Javisková reč jar
  Javiskový pohyb jap
  Klasický tanec kta
  Kolektívne predmety kop
  Komorná hra koh
  Kompozičné techniky 20. storočia kom
  Korepetícia a štúdium repertoáru kor
  Korepetície kos
  Korepetície v odbore hudobno-dramatického umenia kvo
  Korepetície v tanečnom odbore kvt
  Ladenie lad
  Latinský jazyk laj
  Liturgika lit
  Ľudový tanec lta
  Metodika hlavného odboru štúdia mho
  Metodika výučby tanca mvt
  Moderný tanec mta
  Moderovanie mdr
  Muzikálový spev muz
  Náboženská výchova nav
  Náčuvy prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky nph
  Náčuvy vyučovania hlavného odboru štúdia nac
  Náuka o harmónii noh
  Náuka o hudbe noh
  Náuka o hudobných formách nhf
  Náuka o hudobných nástrojoch noh
  Náuka o kontrapunkte ktp
  Náuka o organe noo
  Nemecký jazyk nej
  Občianska náuka obn
  Odborný jazyk - anglický jazyk oja
  Odborný jazyk - nemecký jazyk ojn
  Operné herectvo oph
  Pantomíma pan
  Pedagogická prax pgp
  Pedagogická prax hlavného odboru štúdia pph
  Pedagogicko-umelecká prax pux
  Pedagogický seminár pes
  Pedagogika ped
  Pedagogika hlavného odboru štúdia peh
  Pedagogika hlavného odboru štúdia - herectvo phh
  Pedagogika hlavného odboru štúdia - klasický tanec phk
  Pedagogika hlavného odboru štúdia - ľudový tanec phl
  Pedagogika hlavného odboru štúdia - moderný tanec phm
  Pedagogika hlavného odboru štúdia - spev phs
  Pedagogika hlavného odboru štúdia - tanec pht
  Pohybová výchova pov
  Populárna hudba - aranžovanie a skladba pop
  Práca pred kamerou a mikrofónom pkm
  Praktická časť odbornej zložky poz
  Prax prípavnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky pph
  Prax v klavírnom sprievode pks
  Prax v organovom sprievode pvo
  Prednes prs
  Prípravná hudobná náuka phn
  Psychológia psy
  Rétorika ret
  Rozbor drámy rod
  Rozbor umeleckých diel rud
  Seminár zo slovenského jazyka a literatúry sem
  Slovenský jazyk a literatúra sjl
  Sluchová analýza sla
  Spev spe
  Spev z notového zápisu bez prípravy snz
  Spevácky zbor zbo
  Správanie spr
  Šansón san
  Taliansky jazyk taj
  Tanec tan
  Tanec s partnerom tsp
  Tanečná akrobacia taa
  Tanečná gymnastika tag
  Telesná a športová výchova tev
  Teoretická časť odbornej zložky toz
  Teória a metodika tanca tmt
  Umelecká prax ulp
  Umelecká prax interná upi
  Umelecká prax klasického tanca upk
  Umelecká prax ľudového tanca upl
  Umelecká prax moderného tanca upm
  Umelecká prax verejná upv
  Umelecký prednes ump
  Úprava strojčekov ups
  Vedenie zboru vez
  Výroba plátkov a strojčekov vyr
  Vyučovacia prax vyp
  Vyučovacia prax hlavného odboru štúdia vyh
  Základná hudobná náuka a náuka o hudobných nástrojoch zhn
  Základy dirigovania zad
  Základy herectva zah
  Základy skladby zas
  Zborový spev zbs

  © aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2019

  Kontakt

  • Konzervatórium Jána Levoslava Bellu
   Skuteckého 27, 974 01 Banská Bystrica
  • +421 48 412 3214