Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Akustika aku
Analýza skladieb hlavného predmetu ash
Anglický jazyk anj
Ansamblový spev ans
Cirkevná hudba cih
Dejepis dej
Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia dlh
Dejiny a repertoár cirkevnej hudby dci
Dejiny divadla ded
Dejiny hudby deh
Dejiny tanca a baletu dtb
Didaktika did
Didaktika hlavného odboru štúdia dho
Didaktika hudobnej náuky dhn
Diplomový seminár dls
Dirigentská prax dgp
Džezová špecializácia dzs
Džezový orchester dže
Estetický seminár ess
Estetika est
Estetika dramatického umenia edu
Estetika umenia esu
Etická výchova etv
Fonetika a javisková reč fjr
Francúzsky jazyk frj
Fyziológia a hygiena hlasového aparátu fhhl
Fyziológia a hygiena hracieho aparátu fhh
Fyziológia a hygiena pohybového aparátu fhp
Gregoriánsky chorál gch
Historicko-estetický seminár hes
Hlasová výchova hla
Hlavný odbor štúdia hos
Hlavný odbor štúdia - dirigovanie dir
Hlavný odbor štúdia - herectvo hoh
Hlavný odbor štúdia - hra na akordeóne ako
Hlavný odbor štúdia - hra na bicích nástrojoch bic
Hlavný odbor štúdia - hra na cimbale cim
Hlavný odbor štúdia - hra na fagote fag
Hlavný odbor štúdia - hra na flaute fla
Hlavný odbor štúdia - hra na gitare git
Hlavný odbor štúdia - hra na hoboji hob
Hlavný odbor štúdia - hra na husliach hus
Hlavný odbor štúdia - hra na klarinete kla
Hlavný odbor štúdia - hra na klavíri kla
Hlavný odbor štúdia - hra na kontrabase kon
Hlavný odbor štúdia - hra na lesnom rohu les
Hlavný odbor štúdia - hra na organe org
Hlavný odbor štúdia - hra na pozaune poz
Hlavný odbor štúdia - hra na saxofóne sax
Hlavný odbor štúdia - hra na trúbke tru
Hlavný odbor štúdia - hra na viole vio
Hlavný odbor štúdia - hra na violončele vil
Hlavný odbor štúdia - klasický tanec hok
Hlavný odbor štúdia - ľudový tanec hol
Hlavný odbor štúdia - moderný tanec hom
Hlavný odbor štúdia - muzikálové herectvo muh
Hlavný odbor štúdia - skladba skl
Hlavný odbor štúdia - spev hop
Hlavný odbor štúdia - tanec hot
Hra liturgickej a obradnej hudby loh
Hra na anglickom rohu har
Hra na klavíri hnk
Hra na pikole hpi
Hra na povinných bicích nástrojoch pbn
Hra na príbuznom nástroji hpn
Hra na zobcovej flaute hzf
Hra notového zápisu bez prípravy hnz
Hra notového zápisu bez prípravy lis
Hra v orchestri hor
Hra v súbore hvs
Hra z partitúr a klavírnych výťahov par
Hudobné formy a analýza skladieb huf
Hudobno-dramatické umenie hdu
Hudobno-teoretická analýza skladieb hta
Hymnológia hym
Charakterový tanec cht
Improvizácia imp
Improvizácia a hra generálbasu ihg
Informatika inf
Informatika v umení ivu
Inštrumentácia a aranžovanie skladieb ins
Interpretačný seminár ise
Javisková reč jar
Javiskový pohyb jap
Klasický tanec kta
Kolektívne predmety kop
Komorná hra koh
Kompozičné techniky 20. storočia kom
Korepetícia a štúdium repertoáru kor
Korepetície kos
Korepetície v odbore hudobno-dramatického umenia kvo
Korepetície v tanečnom odbore kvt
Ladenie lad
Latinský jazyk laj
Liturgika lit
Ľudový tanec lta
Metodika hlavného odboru štúdia mho
Metodika výučby tanca mvt
Moderný tanec mta
Moderovanie mdr
Muzikálový spev muz
Náboženská výchova nav
Náčuvy prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky nph
Náčuvy vyučovania hlavného odboru štúdia nac
Náuka o harmónii noh
Náuka o hudbe noh
Náuka o hudobných formách nhf
Náuka o hudobných nástrojoch noh
Náuka o kontrapunkte ktp
Náuka o organe noo
Nemecký jazyk nej
Občianska náuka obn
Odborný jazyk - anglický jazyk oja
Odborný jazyk - nemecký jazyk ojn
Operné herectvo oph
Pantomíma pan
Pedagogická prax pgp
Pedagogická prax hlavného odboru štúdia pph
Pedagogicko-umelecká prax pux
Pedagogický seminár pes
Pedagogika ped
Pedagogika hlavného odboru štúdia peh
Pedagogika hlavného odboru štúdia - herectvo phh
Pedagogika hlavného odboru štúdia - klasický tanec phk
Pedagogika hlavného odboru štúdia - ľudový tanec phl
Pedagogika hlavného odboru štúdia - moderný tanec phm
Pedagogika hlavného odboru štúdia - spev phs
Pedagogika hlavného odboru štúdia - tanec pht
Pohybová výchova pov
Populárna hudba - aranžovanie a skladba pop
Práca pred kamerou a mikrofónom pkm
Praktická časť odbornej zložky poz
Prax prípavnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky pph
Prax v klavírnom sprievode pks
Prax v organovom sprievode pvo
Prednes prs
Prípravná hudobná náuka phn
Psychológia psy
Rétorika ret
Rozbor drámy rod
Rozbor umeleckých diel rud
Seminár zo slovenského jazyka a literatúry sem
Slovenský jazyk a literatúra sjl
Sluchová analýza sla
Spev spe
Spev z notového zápisu bez prípravy snz
Spevácky zbor zbo
Správanie spr
Šansón san
Taliansky jazyk taj
Tanec tan
Tanec s partnerom tsp
Tanečná akrobacia taa
Tanečná gymnastika tag
Telesná a športová výchova tev
Teoretická časť odbornej zložky toz
Teória a metodika tanca tmt
Umelecká prax ulp
Umelecká prax interná upi
Umelecká prax klasického tanca upk
Umelecká prax ľudového tanca upl
Umelecká prax moderného tanca upm
Umelecká prax verejná upv
Umelecký prednes ump
Úprava strojčekov ups
Vedenie zboru vez
Výroba plátkov a strojčekov vyr
Vyučovacia prax vyp
Vyučovacia prax hlavného odboru štúdia vyh
Základná hudobná náuka a náuka o hudobných nástrojoch zhn
Základy dirigovania zad
Základy herectva zah
Základy skladby zas
Zborový spev zbs

© aScAgenda 2019.0.1139 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Konzervatórium Jána Levoslava Bellu
    Skuteckého 27, 974 01 Banská Bystrica
  • +421 048 412 3214

Fotogaléria